ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze webshop is eigendom van

Begrafenisonderneming Fraeyman bvba
Brouwerijstraat 24
9880 Aalter
BTW BE 0439.849.963

Tel. 09 236 36 00

E-mail: info@fraeymanuitvaart.be


ALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld aanvaard te zijn door iedere persoon welke onze goederen in ontvangst neemt, en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1:    Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.
Art. 2:    Klachten moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na de door ons geleverde prestaties.
Art. 3:    Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Art. 4:    Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 Euro als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
Art. 5:    Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Art. 6:    Begrafenisonderneming Fraeyman bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.
Art.7:     Herroepingsrecht

Conform de artikelen VI 47-52 van Boek VI van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht beschikt u over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde het goed fysiek in bezit krijgt.  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kun hiervoor gebruikmaken van het retourformulier dat u hier vindt maar u bent daartoe niet verplicht.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u de goederen binnen 14 dagen na de dag van herroeping terug te sturen aan Begrafenisonderneming Fraeyman BV, Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter.
Uw herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen in onbevuilde en onbeschadigde staat teruggestuurd worden.

Goederen die snel bederven, goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum en gepersonaliseerde goederen kunt u om voor de hand liggende redenen niet terugsturen.
Als u de overeenkomst herroept binnen de herroepingstermijn ontvangt u alle betalingen terug die u tot op dat moment heeft gedaan, met uitzondering van de kosten van terugzending, en dit niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat wij de goederen hebben teruggekregen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Art.8:   Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die men ervan mag hebben rekening houdend met de specificaties van het product.  Wij garanderen dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Wij garanderen een wettelijke garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat het goed kosteloos wordt hersteld of vervangen bij gebreken of defecten tot 2 jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden dient u zelf te bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Art. 9:    In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.