Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van

Begrafenisonderneming Fraeyman bvba
Brouwerijstraat 24
9880 Aalter
BTW BE 0439.849.963

Tel. 09 236 36 00

E-mail: info@fraeymanuitvaart.be


ALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld aanvaard te zijn door iedere persoon welke onze goederen in ontvangst neemt, en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1:    Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.
Art. 2:    Klachten moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na de door ons geleverde prestaties.
Art. 3:    Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Art. 4:    Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 Euro als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
Art. 5:    Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Art. 6:    Begrafenisonderneming Fraeyman bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 7:    In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.